Praktijkinformatie

Waarneming

Binnen kantooruren:
Bij afwezigheid wordt waargenomen door één van de praktijken van het samenwerkingsverband Vrij en Gevestigd  https://vrijengevestigd.praktijkinfo.nl/ (vermeld op de voice-mail)  of u raadpleegt uw huisarts.

Buiten kantooruren:
Voor een psychiatrische crisissituatie buiten kantooruren wendt u zich tot uw dienstdoend huisarts die zo nodig de crisisdienst kan consulteren.
Ondersteuning kan bieden: De Luisterlijn telefonische hulpdienst 0900-0767 en 113 Zelfmoordpreventie bereikbaar via 113 en gratis via 0800-113 https://www.113.nl/

Recepten
Recepten worden digitaal per Edifact naar uw apotheek verzonden. Alleen generieke of stofnamen worden voorgeschreven.

Rijveiligheid
www.rijveiligmetmedicijnen.nl  ver
strekt informatie over de invloed van psychofarmaca op uw rijvaardigheid.

Medicijnen mee op reis
Op https://www.hetcak.nl/ informeert de overheid u over het meenemen van psychofarmaca naar het buitenland.

Afbouw van psychofarmaca
Taperingstrips.nl biedt informatie over het geleidelijk afbouwen van psychofarmaca.

Laboratoriumonderzoek
Op indicatie wordt laboratoriumonderzoek aangevraagd bij het CWZ.

E-health
Embloom biedt in overleg met uw behandelaar digitaal aan :

– Vragenlijsten (diagnostisch, klachtenverloop, tevredenheidsonderzoek).
– Educatie (voorlichting video’s over behandeling, stoornis en klachten).
– Oefeningen (CGT, ACT, Mindfulness, Schematherapie, Positieve Psychologie).
– Dagboeken (registreren van stemming, angst, stress of alcoholgebruik).
– Modules (zelfhulpmodules op het gebied van angst en paniek, burn out, minder piekeren, relatieproblemen, rouwverwerking, slaapproblemen, depressie).

Effectmeting
Routine Outcome Monitoring (ROM) verzamelt digitaal gestandaardiseerde uitkomstenmeting van de behandeling. De klachtenlijst OQ-45 en het tevredenheidsonderzoek CQI worden u periodiek voorgelegd door Embloom.

Nazorg
Na afsluiting van uw behandeling wordt u terugverwezen naar uw huisarts met een eventueel advies voor vervolgbehandeling elders. Voor een afsluitend bericht aan uw huisarts is uw toestemming vereist.