Patientrechten

Recht op informatie
Na de intakefase wordt een behandelovereenkomst opgesteld en aan u ter (schriftelijke) toestemming voorgelegd. Behandelalternatieven en voor- en nadelen worden besproken. Uw huisarts ontvangt een kopie na uw instemming.

Recht op privacy
U heeft recht op inzage en afschrift van het dossier. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie aan derden.

Dossiervorming en inzagerecht
Dossiervorming en -opslag vindt digitaal plaats in een beveiligde omgeving. De bewaartermijn is 15 jaar.

Privacyverklaring
Indien u vanuit privacy-bezwaren een privacyverklaring ondertekent samen met de zorgaanbieder en deze voor het indienen van de declaratie naar de verzekeraar verzendt, wordt de DBC-prestatiecode (diagnose informatie) niet op de factuur vermeld.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Professionals met een beroepsgeheim mogen (vermoedens van) huiselijk geweld onder voorwaarden (zoals het doorlopen van het stappenplan in de meldcode) melden bij Veilig thuis.  Professionals mogen de melding ook doen zonder toestemming van de betrokkenen. 

Conflict van plichten
Bij concreet gevaar voor de patiënt of een ander mag een arts zijn beroepsgeheim doorbreken indien de arts ervan overtuigd is dat er sprake is van een reële dreiging en dat dit gevaar uiteindelijk alleen kan worden afgewend door te spreken.

Giften
Giften en cadeaus kunnen niet worden geaccepteerd.