Landelijk

Registratie
A.J.M. van den Berg
Arts, specialisme Psychiatrie BIG 69025919601
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
Interne aantekening volwassenen NVvP
Afdeling Zelfstandig Gevestigd Psychiaters NVvP
Platform LHBT en Psychiatrie NVvP
Federatie Medisch Specialisten

KNMG richtlijn Omgaan met Medische Gegevens
https://www.knmg.nl/web/file?uuid=043d8d9a-1d0e-46e0-a8e0-98092d764999&owner=5c945405-d6ca-4deb-aa16-7af2088aa173&contentid=411
Recht op informatie
Na de intakefase wordt een behandelovereenkomst opgesteld en aan u ter (schriftelijke) toestemming voorgelegd. Behandelalternatieven en voor- en nadelen worden besproken.
Recht op privacy
U heeft recht op inzage en afschrift van het dossier.
Dossiervorming en inzagerecht
Dossiervorming en -opslag vindt digitaal plaats in een beveiligde omgeving. De bewaartermijn is 20 jaar.
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Professionals met een beroepsgeheim mogen (vermoedens van) huiselijk geweld onder voorwaarden (zoals het doorlopen van het stappenplan in de meldcode) melden bij Veilig Thuis.  Professionals mogen de melding ook doen zonder toestemming van de betrokkenen. 
Conflict van plichten
Bij concreet gevaar voor de patiënt of een ander mag een arts zijn beroepsgeheim doorbreken indien de arts ervan overtuigd is dat er sprake is van een reële dreiging en dat dit gevaar uiteindelijk alleen kan worden afgewend door te spreken.

Patientinformatie
Rijveiligheid
www.rijveiligmetmedicijnen.nl  verstrekt informatie over de invloed van psychofarmaca op uw rijvaardigheid.
Medicijnen mee op reis
Op https://www.hetcak.nl/ informeert de overheid u over het meenemen van psychofarmaca naar het buitenland.
Afbouw van psychofarmaca
https://www.taperingstrip.nl/ biedt informatie over het geleidelijk afbouwen van psychofarmaca.
Zwangerschap en psychiatrie
Bij een zwangerschap(swens) is verwijzing naar een POP(Psychiatrie, Obstetrie, Pediatrie)-poli geïndiceerd.
Bewerk