Kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.
I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam praktijk: Psychiater van den Berg
Naam regiebehandelaar: A.J.M. van den Berg
E-mailadres: info@praktijk-vandenberg.nl
KvK nummer: 51949512
Website: www.praktijk-vandenberg.nl
BIG-registraties: 69025919601
Overige kwalificaties: Interne aantekening aandachtsgebied volwassenen NVvP
Basisopleiding: Geneeskunde, specialisatie Psychiatrie
AGB-code praktijk: 03-95065
AGB-code persoonlijk: 03-069177
2. Werkzaam in:
de gespecialiseerde-ggz
3. Aandachtsgebieden
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):
Doelgroep: Volwassenen van 18 tot 60 jaar Hoofddiagnoses: Depressieve stoornissen; Bipolaire en overige stemmingsstoornissen; Angststoornissen; Persoonlijkheidsstoornissen; Somatoforme stoornissen; Schizofrenie en andere psychotische stoornissen; Dissociatieve stoornissen.
Behandelmethoden: Diagnostiek, indicatiestelling en advisering; Psychofarmaca; (Psychiatrische) Psychotherapie.
4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en BIGregistraties van regiebehandelaren):
A.J.M. van den Berg, psychiater. BIG 69025919601.
5. Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
ggz-instellingen
Anders: Vrij en Gevestigd: samenwerkingsverband van psychiaters in en om Nijmegen
www.vrijengevestigd.nl; sociaalpsychiatrisch verpleegkundige; 24 uurs crisisdienst;PAAZ CWZ; POH GGZ; expertisecentrum Depressie.
5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien
van toepassing BIG-registratie(s)): Huisartsenpraktijk Bijleveld, Huurman en Hennekam; Medisch Centrum St. Anna, de Goede; praktijk Wilhelminasingel, Schoenmakers en Jansen; huisartsenpraktijk Beulen en van Dijk; gc Hazenkamp, Straat, Nota, van Passel, Vermeulen,Ruiter; GC Bottendaal, van der Hoogte; Huisartsenpraktijk ‘t
Weeshuis, ten Berge; huisartsenpraktijk Wolvetang; huisartspraktijk Hypericon, Meddens, Prinsen; huisartsenpraktijk Berg en Dal, de Graaf en Veldhoven; huisartsenpraktijk Franssen; huisartsenpraktijk Lasage; huisartsenpraktijk Pegasus, Hamers en Herberts; Dokterscentrum Wijchen, van den Berg; de Huisdokter, de Vette en Smits; huisartsenpraktijk Meijers en Mazure; Inst. voor Rationele Th., Jacobs; expertisecentrum Depressie Pro Persona, j. Spijker; Scelta, centrum voor persoonlijkheidsproblematiek.
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Cognitieve gedragstherapie Mindfulness EMDR Schematherapie Relatietherapie Somatische zorg Crisisinterventie Onderhoudsbehandeling Second opinion
5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst): Overdag bij mijzelf (dagelijks telefonische spreekuren, email). Bij afwezigheid binnen kantooruren: waarneming door collegae Vrij en Gevestigd www.vrijengevestigd.praktijkinfo.nl. Buiten
kantooruren: huisartsenpost Nijmegen en/of dienstdoend huisarts; ggz-crisisdienst Pro Persona (samenwerkingsafspraken met Vrij en Gevestigd);113 online;samenwerkingsafspraken Vrij en Gevestigd met PAAZ CWZ.
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Ja, welke: ggz-crisisdienst Pro Persona
6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar, zo ja welke?
Ja, ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars: Koepelorganisaties: CZ/Delta Lloyd; VGZ(labels VGZ,IZZ, IZA,UMC,Unive); Menzis; De Friesland: DSW; Multizorg (meerdere labels); Achmea/Zilveren kruis
Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: www.praktijk-vandenberg.nl
7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn
website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te
vinden
Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en noshow
tarief: https://www.nza.nl/1048076/1048144/TB_CU_5079_01__Gespecialiseerde_geestelijke_gezondheidszorg.pdf
8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie Visitatie Bij- en nascholing Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Ik upload het document met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van mijn beroepsgroep op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl
9. Klachten- en geschillenregeling
9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam
en contactgegevens klachtenfunctionaris): mijzelf, Vrij en Gevestigd en klachtenfunctionaris CWZ. Zie klachtenregeling
www.vrijengevestigd.praktijkinfo.nl
Link naar website: https://www.praktijk-vandenberg.nl/patientenrechten/
9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten: klachtencommissie CWZ. https://www.cwz.nl/over-cwz/contact/klachten/
De geschillenregeling is hier te vinden
Ik upload het document met de geschillenregeling op: www.ggzkwaliteitsstatuut.nl
10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar: Collega-psychiaters van samenwerkingsverband Vrij en Gevestigd, waarneemregeling (J.Schoutrop;
A. van Wolferen: I. van de Ven; S. Grondman; F. van Broekhoven; F. Verweij: H.J. Minkema; P. Hilderink)
10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten: Ja
II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt
11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: https://www.praktijk-vandenberg.nl/aanmelden/
12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt): Telefonische aanmelding en screening door mijzelf. Intake door mijzelf. Communicatie door mijzelf, via website, email en telefonisch Zie www.praktijk-vandenberg.nl
12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid): Ja
13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door
Naam: AJM van den Berg, psychiater
Generalistische basis ggz: Geen
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
0329 Psychiater
13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
Diagnostische vragenlijsten digitaal va Telepsy (o.a. toestandsbeeld;persoonlijkheid)
Laboratoriumonderzoek CWZ of SHO. Op indicatie casuïstiekbespreking binnen intervisiegroep Vrij en Gevestigd. Second opinion binnen Vrij en Gevestigd of expertisecentrum Depressie van Pro Persona. Consultatie somatisch medisch specialisten Radboud UMC of CWZ
14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
Naam: AJM van den Berg, psychiater
Generalistische basis ggz: Geen
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
0329 Psychiater
14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: AJM van den Berg, psychiater
Generalistische basis ggz:
Geen
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
0329 Psychiater
14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt): Ja
14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft: Ja
14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
Goede bereikbaarheid telefonisch en per mail; Behandelplanbespreking na intakefase; Kopie behandelplan en uitschrijfbrief naar huisarts na toestemming van patient; Tevredenheidsonderzoek CQI via Telepsy; Driemaandelijkse voortgangsbespreking m.b.v. OQ45 klachtenlijst; Betrekken steunsysteem; Huisbezoek; E-health; Inzagerecht dossier; Voorlichtingsmateriaal aanwezig in wachtkamer en via ww.nvvp.net
14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
voortgangsgesprek en evaluatie behandelplan, driemaandelijks ROM (BDI) OQ45 -vragenlijst driemaandelijks via Telepsy
14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op www.ggzkwalitetisstatuut.nl
14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor: drie maanden
14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier: Tevredenheidsonderzoek CQI middels Telepsy na drie maanden. Tevredenheid en samenwerking
bespreken tijdens voortgangsbespreking. Ook alternatieven en opties vervolgbehandelingen bespreken.
15. Afsluiting/nazorg
15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen: Ja
15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt: Ja
15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt: Ja
16. Omgang met patientgegevens
16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals: Ja
16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle): Ja
16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS: Ja
III. Ondertekening
Naam: A.J.M. van den Berg, psychiater
Plaats: Nijmegen
Datum: 10-11-2016
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar
waarheid heb ingevuld: Ja