U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.
  • Uw rechten zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).
  • De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) bewaakt de kwaliteit van de gezondheidszorg.
  • In de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt.
  • Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. 
  • De  artsenfederatie KNMG formuleert standpunten die veelal een norm vormen voor medisch handelen.
  • De Federatie Medisch Specialisten stelt zich als taak het verbeteren van de kwaliteit van de medisch-specialistische zorg: veilig, doeltreffend, doelmatig, patiëntgericht, tijdig en toegankelijk.
  • De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie zet zich in voor een goede psychiatrische patiëntenzorg in Nederland.

Recht op informatie
Na de intakefase wordt een behandelovereenkomst opgesteld en aan u ter (schriftelijke) toestemming voorgelegd. Behandelalternatieven en voor- en nadelen worden besproken. Uw huisarts ontvangt een kopie na uw instemming. Wanneer er geen indicatie voor sGGZ kan worden vastgesteld of behandeling elders geïndiceerd is wordt u met een advies terugverwezen naar de huisarts.

Recht op privacy
U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie aan derden. U heeft recht op inzage en afschrift van het dossier.

Dossiervorming en inzagerecht
Dossiervorming en -opslag vindt digitaal plaats in een beveiligde omgeving. De bewaartermijn is 15 jaar.

Second opinion
U heeft recht op een second opinion.

Privacyverklaring
Indien u vanuit privacy-bezwaren een privacyverklaring ondertekent samen met de zorgaanbieder en deze voor het indienen van de declaratie naar de verzekeraar verzendt, wordt de DBC-prestatiecode (diagnose informatie) niet op de factuur vermeld.

Klachtenregeling
Indien u klachten heeft kunt u die het beste eerst met mij bespreken. Wanneer de klachten naar uw mening niet naar tevredenheid worden besproken kan u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Hiervoor doe ik een beroep op de regeling van mijn beroepsvereniging, de NVvP. In het klachtenreglement (zie tabblad) leest u precies wat u kan verwachten van de klachtenfunctionaris en de bemiddeling bij klachten. U kan de klachtenfunctionaris bereiken door het sturen van een e-mail naar klachtenfunctionaris@nvvp.net. Vermeldt u in de mail in ieder geval ook uw telefoonnummer, zodat de klachtenfunctionaris contact met u op kan nemen voor een gesprek.

Wordt uw klacht, ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet of onvoldoende opgelost, dan kan u de klacht tevens voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak doet. Hiervoor ben ik aangesloten bij de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag. De geschillencommissie is schriftelijk of digitaal te benaderen, via onderstaand adres:

Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
www.degeschillencommissie.nl
(via de Geschillencommissie Zorg wordt u naar de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken geleid).

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Professionals met een beroepsgeheim mogen (vermoedens van) huiselijk geweld onder voorwaarden (zoals het doorlopen van het stappenplan in de meldcode) melden bij Veilig thuis.  Professionals mogen de melding ook doen zonder toestemming van de betrokkenen. 

Conflict van plichten
Bij concreet gevaar voor de patiënt of een ander mag een arts zijn beroepsgeheim doorbreken indien de arts ervan overtuigd is dat er sprake is van een reële dreiging en dat dit gevaar uiteindelijk alleen kan worden afgewend door te spreken.

Giften
Giften en cadeaus kunnen niet worden geaccepteerd. Het staat u vrij zichzelf, uw naasten of een goed doel een plezier te doen.